Eticaret Satış Sözleşmesi

  MEDYAX E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ                                                                       Tarih : ….. /..…. /201.…

1.TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ

 

*Hosting hizmeti bedeli net değildir. İhtiyaçlarınız değiştikçe farklı bir hosting paketine yönelebilirsiniz.

 • Sözleşmenin devamında EticaretportE-ticaret Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda Müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak, Üretici ve Yer sağlayıcı Firma MedyaX Bilişim Hizmetleri ise  Eticaretport olarak anılacaktır. Eticaretport, Medyax Bilişim Hizmetlerine ait markadır.
 • Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğeuğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa  Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda
  karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI 

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir  internet  adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan Eticaretport Elektronik Ticaret Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait  ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. Eticaretport paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI

 • EticaretportE-ticaret Sistemi belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt 
 • Yazılımkiralama başlangıç tarihi Eticaretport E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıl'dır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
 • Kiralamasüresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona  Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin sözleşme bitiş tarihinden önceki 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda Eticaretport  sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.
 • Eticaretport,MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve  Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ'ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) Gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler Eticaretport sisteminden  silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.
 • MÜŞTERİ, Eticaretport‘dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hakve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun Eticaretport ‘un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde'nin ihlali Eticaretport'a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı 
 • Eticaretport, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızınMÜŞTERİ’nin Eticaretport kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak Eticaretport logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan 
 • ETİCARETPORTMÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen  Kişilere bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden ETİCARETPORT sorumlu tutulamaz. 

4. GİZLİLİK İLKESİ

 • ETİCARETPORT,MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt  Gerek ETİCARETPORT gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
 • Yazılım kiralama hizmeti ETİCARETPORT’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde ETİCARETPORTdışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı ETİCARETPORT kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde 
 • Müşterininyapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini ETİCARETPORT kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu  3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk ETİCARETPORT’un açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) MÜŞTERİ’ye aittir.
 • ETİCARETPORTherhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı Eticaretport E-Ticaret Sisteminde başlıca  büyük  bankaların  tamamında  kullanıma  hazır  haldedir.  ETİCARETPORT  tüm  bankalar  için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden ETİCARETPORT sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan ETİCARETPORT sorumlu tutulamaz.
 • MÜŞTERİ ve ETİCARETPORTkendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
 • Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5.MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6.HUKUKİ ESASLAR

 • İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
 • Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
 • Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • EticaretportE-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden ETİCARETPORT sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, ETİCARETPORT E-ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda ETİCARETPORT un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
 • MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ETİCARETPORT’un her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın ETİCARETPORTtarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge'nin (mahkeme ilamı vs.) ETİCARETPORT'a sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.
 • Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de ETİCARETPORT'un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
 • MÜŞTERİ EticaretportE-ticaret Sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancaksitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden ETİCARETPORT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda ETİCARETPORT yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.
 • MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve ETİCARETPORTaleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) Eticaretport E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile ETİCARETPORT şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine ETİCARETPORT vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
 • Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de ETİCARETPORT'a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
 • MÜŞTERİ EticaretportE-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), ETİCARETPORT kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları ETİCARETPORT ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
 • MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. ETİCARETPORTvermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) ETİCARETPORT sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle ETİCARETPORT’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
 • ETİCARETPORTteknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. ETİCARETPORT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz. 
 • ETİCARETPORT, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.
 • Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye Herhangi bir nedenle ETİCARETPORTtarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise ETİCARETPORT verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

7.KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ 

Eticaretport E-ticaret Sistemi kiralama bedeli olarak ilk yıl lisans bedeli kadar ödenir. İlk yıldan sonraki yıllarda Eticaretport bir (1) yıllık hizmet uzatma bedeli'nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. Bu ücretlendirmelere SSL, Sabit IP, Yedekleme, Bakım ve Teknik Hizmet bedelleri dahildir. Server ( barındırma) ücretleri kiralama ve yenileme bedellerine dahil değildir ve ayrıca fiyatlandırılacaktır. MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Bunun için MÜŞTERİNİN ETİCARETPORT ‘a bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak fakslaması gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde ETİCARETPORT aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

8.ETİCARETPORTE-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

 1. Eticaretport Small Pakettemel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile satışsistemi, İçerik, Haber ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi içermektedir.
 2. Eticaretport Large Pakettemel teknik özellikleri Eticaretport Small paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Kredi Kartı Sanal POS altyapıları, B2B / B2C Yönetimi, Hediye Çeki & Puan sistemi, Promosyon modülü kullanıcı yönetimi içermektedir.
 3. Eticaretport Business Pakettemel teknik özellikleri tüm Eticaretport Large Paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Excel ile ürün aktarımı, IOS, Android, Windows Phone ve Facebook uygulamalarını içermektedir.
 4. Eticaretport Pro Business Pakettemel teknik özellikleri tüm Eticaretport Business Paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Dinamik XML Yönetimi, Dinamik Form Yönetimi, Mobil Ödeme, Fiyat karşılaştırma siteleri, N11 Entegrasyonu ve Gitti Gidiyor Entegrasyonunu içermektedir.

İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları Eticaretport kurumsal web siteleri içerisinde yer almaktadır. MÜŞTERİ Eticaretport E-ticaret Paketi temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

9.PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER 

9.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise ETİCARETPORT ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret ETİCARETPORT tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.

 • MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri istenildiğinde ETİCARETPORT’a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. ETİCARETPORTentegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.
 • ETİCARETPORT, Tedarikçi Firma'nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ'nin veETİCARETPORT'un Sistemleri'nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan ETİCARETPORT sorumlu değildir.
 • ETİCARETPORTtarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ'nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle ETİCARETPORT Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞYERİ'ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak ETİCARETPORT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adıüzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 150 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür.
 • MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

10.ONAY VE YÜRÜRLÜK 

Bu sözleşme (2) nüsha, 7 sayfa halinde MÜŞTERİNİN ETİCARETPORT E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda BURSA Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.                                                                                                                                                        

 

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır